Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

 

 1. Toepassingsgebied en totstandkoming van de overeenkomst

  1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele andersluidende voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst met Jouw ZIJN in Balans, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te August Scheyvaertslaan 37², 2180 Ekeren, hierna “ Jouw ZIJN in Balans” en is gekend onder het ondernemingsnummer 0750.806.427.

  1.2 De medecontractant, hierna de “Klant”, verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van de door hem aangegane overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

  1.3 De overeenkomst tussen Jouw ZIJN in Balans en de Klant kan tot stand komen, zowel schriftelijk (e-mail, sms, Messenger, Whatsapp, …) als mondeling (telefonisch of andere)

  1.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke dienstverlening van Jouw ZIJN in Balans aan de Klant en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

  1.5 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  1.6 Jouw ZIJN in Balans behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

 2. Aanbiedingen

  2.1 Enige leverings- en uitvoeringstermijn opgenomen in aanbiedingen of offertes van Jouw ZIJN in Balans zijn louter vrijblijvend en binden Jouw ZIJN in Balans niet.

  2.2 De  tarieven voor individuele begeleiding zijn enkel geldig voor particulieren.  Professionele Klanten kunnen geen aanspraak maken op deze tarieven.

  2.3 Jouw ZIJN in Balans behoudt zich het recht deze tarieven op ieder moment te wijzigen. Een aanpassing heeft geen invloed op een reeds begonnen pakket.
  2.4  Voor elke andere dienstverlening die niet voorkomt in bovenstaande opsomming wordt een offerte op maat gemaakt. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.
  2.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3. Klachten

  3.1 Eventuele klachten omtrent gebreken betreffende de geleverde goederen of diensten dienen steeds uiterlijk binnen de acht (8) dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Jouw ZIJN in Balans toegestuurd te worden. De gebreken dienen door de Klant duidelijk omschreven te worden. Zonder duidelijke omschrijving worden de klachten niet door Jouw ZIJN in Balans aanvaard.

  3.2 Goederen die door de Klant werden beschadigd, onvolledig gemaakt, geopend of gebruikt, kunnen niet worden teruggenomen door Jouw ZIJN in Balans. Deze teruggestuurde goederen blijven gedurende een korte termijn ter beschikking van de Klant en schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

 4. Betaalvoorwaarden

  4.1 De facturen van Jouw ZIJN in Balans zijn steeds contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. Facturen dienen per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

  4.2 In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd en dit tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Voor de berekening van de intresten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd.

  4.3 Bovendien is de Klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, en dit met een minimum van vijftig (50) Euro. Jouw ZIJN in Balans behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

  4.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Jouw ZIJN in Balans op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Jouw ZIJN in Balans zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

  4.5 Voor particuliere dienstverlening geldt een betalingsverplichting vooraf. De betaling dient te gebeuren ten laatste 48u voor de aanvang van de afspraak.

  4.6 Particuliere dienstverlening kan tot 48u voor aanvang van de dienst kosteloos worden geannuleerd. In alle andere gevallen van opzegging door de klant vindt er geen terugbetaling plaats. Ook bij opzeggen van een gedeelte van een dienst, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

  4.7 Bij opzegging door Jouw ZIJN in Balans wordt het betaalde bedrag aan de Klant terug betaald, met inhouding van de tot dan toe uitgevoerde prestaties.

  4.8 Jouw ZIJN in Balans is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst.

 5. Eigendom en risico

  5.1 Alle goederen blijven eigendom van Jouw ZIJN in Balans tot na volledige betaling van de geleverde goederen. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem worden geleverd.

 6. Aansprakelijkheid

  6.1 Jouw ZIJN in Balans is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip zware fouten) is Jouw ZIJN in Balans niet aansprakelijk.

  6.2 Indien Jouw ZIJN in Balans aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Jouw ZIJN in Balans is nooit aansprakelijk voor aan haar toegerekende indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en winst- of omzetschade. Ook vermeende psychische schade die de Klant claimt opgelopen te hebben valt hieronder.

  6.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Jouw ZIJN in Balans niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte goederen of diensten zal maken. En kan Jouw ZIJN in Balans hiervoor bij gevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De Klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen of diensten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. Jouw ZIJN in Balans is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de gekochte goederen of diensten in combinatie met andere producten of stoffen.

 7. Verkoop en levering aan derden

  7.1 De verkoop, levering of het op andere wijze aan derden ter beschikking stellen van de door Jouw ZIJN in Balans aan de Klant geleverde goederen dient te geschieden in de originele van Jouw ZIJN in Balans afkomstige samenstelling en verpakking van de goederen per eenheid, zonder dat de Klant aan de samenstelling en de verpakking iets heeft gewijzigd of doen wijzigen.

  7.2 De Klant is gehouden om het in dit artikel bepaalde, bij wijze van kettingbeding, eveneens op te leggen aan zijn afnemers. Indien en voor zover de Klant deze verplichting niet naleeft, c.q. De afnemers van de Klant het aldus opgelegde kettingbeding niet nakomen, is de Klant integraal aansprakelijk voor alle door Jouw ZIJN in Balans dientengevolge geleden schade en zal hij Jouw ZIJN in Balans volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

 8. Vrijwaring en terugroeping

  8.1 De Klant vrijwaart Jouw ZIJN in Balans voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden niet aan Jouw ZIJN in Balans toerekenbaar is.

  8.2 Jouw ZIJN in Balans kan de Klant verplichten om goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Jouw ZIJN in Balans te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (terugroeping). Jouw ZIJN in Balans kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige kosten voor de terugname van de goederen van de Klant.

 9. Auteursrecht en Intellectuele Eigendommen

  9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door Jouw ZIJN in Balans aan de Klant ter beschikking gestelde materialen zoals documenten, teksten, verslagen, handleidingen, grafieken, websites, ontwerpen, foto’s, parfums, kruiden, recepten, licenties, staaltjes, … berusten uitsluitend bij Jouw ZIJN in Balans, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

  9.2 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jouw ZIJN in Balans mag de Klant dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op gelijk welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

  9.3 Gaf Jouw ZIJN in Balans de Klant toestemming om onze services naar derden toe te gebruiken, of werd er uitdrukkelijke licentie verleend, … behoudt Jouw ZIJN in Balans ten allen tijde de intellectuele-eigendomsrechten van dit materiaal. Er kan, bij vermoeden van misbruik, deze toestemming met onmiddellijke ingang en met opgave van reden stopzetten, en geeft geen recht op terugbetaling of schadevergoeding. In ditzelfde geval behoudt Jouw ZIJN in Balans zich het recht de beschikbaar gestelde materialen terug te roepen. Jouw ZIJN in Balans kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige kosten voor de terugname van de materialen van de Klant.

 10. Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbank

  10.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

  10.2 Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Jouw ZIJN in Balans. Van deze bevoegdheidsclausule kan slechts afgeweken worden door de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Jouw ZIJN in Balans.