Algemene Voorwaarden van Jouw Zijn in Balans

Laatste aanpassing: 3/01/2022

Jouw Zijn in Balans is een eenmanszaak gevestigd te 2180 Ekeren, August Scheyvaertslaan 37² en is gekend onder het ondernemingsnummer 0750.806.427.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Jouw Zijn in Balans aan haar cliënten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

§2. De overeenkomst tussen Jouw Zijn in Balans en de cliënt komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de cliënt (email, Messenger, Whatsapp,…) of door aanmelding via het contactformulier op de website.

§3. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de client zich akkoord met de algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

§4. Jouw Zijn in Balans behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Een wijziging heeft geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Tarieven

§1. De gepubliceerde tarieven voor individuele begeleiding zijn enkel geldig voor particulieren. Professionele cliënten kunnen geen aanspraak maken op deze tarieven.

§2. Jouw Zijn in Balans behoudt zich het recht deze tarieven op ieder moment te wijzigen. Een aanpassing heeft geen invloed op een reeds begonnen pakket.

§3. Voor elke andere dienstverlening die niet voorkomt in bovenstaande opsomming wordt een offerte op maat gemaakt. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

§4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

§1. Voor individuele begeleiding van particulieren geldt een betalingsverplichting vooraf. De betaling dient te gebeuren ten laatste 48u voor de aanvang van de begeleiding.

§2. Voor alle andere dienstverlening is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar en dient de betaling, tenzij anders is overeengekomen, te gebeuren binnen dertig dagen na de factuurdatum.

§3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is en is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de eenendertigste dag na de factuurdatum.

§4. De cliënt dient het volledige bedrag van de dienst in één keer te voldoen, tenzij schriftelijk een betaling in termijnen is overeengekomen. Voor gespreide betalingen geldt een volledige betalingsverplichting.

Artikel 4. Annulatie en beëindiging van de overeenkomst

§1. Zowel Jouw Zijn in Balans als haar cliënten kunnen op elk ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden beëindigen.

§2. Een losse sessie voor particulieren kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd.

$3. In alle andere gevallen van opzegging door de cliënt vindt er geen terugbetaling plaats. Ook bij opzeggen van een gedeelte van een dienst blijft het volledige bedrag verschuldigd.

§4. Overschrijding van overeengekomen termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Jouw Zijn in Balans op, en geeft geen recht op schadevergoeding of terugbetaling.

§5. Bij opzegging door Jouw Zijn in Balans wordt het betaalde bedrag aan de cliënt terug betaald, met inhouding van de tot dan toe uitgevoerde prestaties.

§6 . Jouw Zijn in Balans is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 5. Auteursrecht en intellectuele eigendom

§1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door Jouw Zijn in Balans aan de client ter beschikking gestelde materialen zoals documenten, teksten, verslagen, handleidingen, grafieken, websites, ontwerpen, foto’s,… berusten uitsluitend bij Jouw Zijn in Balans, tenzij anders is overeengekomen.

§2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jouw Zijn in Balans mag de cliënt dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

§1. Jouw Zijn in Balans is tegenover de cliënt enkel aansprakelijk voor schade die direct en toonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Jouw Zijn in Balans.

§2. Jouw Zijn in Balans is niet aansprakelijk voor aan haar toegerekende indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die cliënten claimen opgelopen te hebben valt hieronder.

§3. De aansprakelijkheid van Jouw Zijn in Balans is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 7. Toepasselijk recht

§1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jouw Zijn in Balans en haar cliënten, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de betrokken partij daar haar woonplaats heeft.

§2. In eerste instantie verbinden beide partijen zich ertoe om in geval van betwisting hun geschillen minnelijk te regelen.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

§1. In het geval u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan dit via email op het adres fien@jouwzijninbalans.be of via telefoon op het nummer +32 494 94 95 34.